Regulamin

XIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc”
Nowa Ruda, maj 2022 r.

1. XIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc” jest kontynuacją organizowanego od 2003 r. cyklicznie wydarzenia, które odbywało się pod nazwą: Turniej Wiedzy Przedmedycznej.

2. Organizatorami XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” jest Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej przy wsparciu innych organizacji i instytucji.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu.

4. XIX  Ogólnopolski Turniej Wiedzy „Pierwsza Pomoc” odbywa się na terenie Centrum Turystyczno-Sportowego w Nowej Rudzie – Słupcu.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca lub terminu przeprowadzenia XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”, a także jego odwołania w nadzwyczajnych i nieprzewidzianych sytuacjach, bez pisemnego powiadomienia o tym fakcie zgłoszonych drużyn.

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru szkół, do których zostaną przesłane listownie informacje na temat organizacji XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

7. Szkoły, do których nie zostaną przesłane listownie informacje mogą również zgłosić swoją drużynę do udziału w XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

8. W XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” mogą wziąć udział czteroosobowe drużyny wystawiane przez szkoły z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Drużyny mogą zostać zarejestrowane do wzięcia udziału w Turnieju poprzez opiekuna drużyny elektronicznie poprzez formularz dostępny na stronie www.turniejpierwszapomoc.pl, który powinien zostać przesłany na maksymalnie 10 dni przed dniem, w którym odbędzie się Turniej. Ilość drużyn, które mogą wziąć udział w Turnieju jest limitowana. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Szkoła zgłaszająca drużynę do udziału w XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” jest zobowiązana do zapewnienia jej na własny koszt transportu oraz jednego opiekuna. Organizator zapewnia bezpłatny udział w Turnieju, tzn. nie są pobierane opłaty za udział szkoły/uczniów wchodzących w skład reprezentacji szkoły. 

11.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcie zgłoszenia drużyny jeżeli nie zostanie ono przesłane w terminie.

12.Organizatorzy mogą poprosić zgłaszającego o uzupełnienie zgłoszenia w wyznaczonym terminie, jeżeli zostało niepoprawnie wypełnione.

13.Ostateczną decyzję o przyjęciu zgłoszenia drużyny podejmują Organizatorzy.

14.Członkami drużyny, która została zgłoszona przez daną placówkę oświatową mogą być wyłącznie aktualni uczniowie tej szkoły. Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach (do i powyżej 16 roku życia).

15.W dniu przeprowadzenia XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” poszczególne drużyny są zobowiązane do rejestracji w wyznaczonym przez Organizatorów miejscu.

16.Rejestracja drużyny jest wymagana, aby mogła wziąć udział w XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

17.W wyjątkowych sytuacjach (za zgodą organizatorów) drużyna może zostać zarejestrowana w innym terminie niż wyznaczonym.

18. Komisję Konkursową powołują Organizatorzy.

19.Komisja Konkursowa czuwa nad prawidłowym przeprowadzeniem XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” (zgodnie z niniejszym regulaminem), a także sprawdza arkusze odpowiedzi poszczególnych drużyn (zgodnie z kluczem odpowiedzi) i ocenia drużyny uczestniczące w konkurencjach praktycznych.

20.Organizatorzy przed rozpoczęciem testu pisemnego dostarczają Komisji Konkursowej listę drużyn uczestniczących w XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”. 

21.Przewodniczącego Komisji Konkursowej wybierają Organizatorzy.

22.Przewodniczący Komisji Konkursowej czuwa nad pracą całej Komisji i rozwiązuje ewentualne spory.

23.Przewodniczącym Komisji Konkursowej powinna być osoba posiadająca duże doświadczenie w pracy w ratownictwie medycznym.

24.Po zakończeniu testu pisemnego oraz konkurencji praktycznych Komisja Konkursowa podlicza punkty zgromadzone przez poszczególne drużyny i ogłasza ostateczne wyniki.

25.Wyniki XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” po zakończeniu wszystkich konkurencji ogłasza Przewodniczący Komisji Konkursowej.

26.Podstawą do sprawdzania testu pisemnego jest klucz odpowiedzi, który członkowie Komisji Konkursowej otrzymują od organizatorów przed przystąpieniem do sprawdzania, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu pierwszej części XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

27.Odpowiedzi znajdujące się na rozwiązanym przez drużyny teście, aby zostały uznane za prawidłowe muszą być takie same jak te, które znajdują się w kluczu odpowiedzi.

28.Klucz odpowiedzi, test pisemny oraz zadania do konkurencji praktycznych przygotowywane są przez osobę powołaną do tego celu przez Organizatora.

29.Informacje o autorze pytań do momentu rozpoczęcia XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” znane są jedynie Organizatorom.

30.Autor pytań na kilka dni przed przeprowadzeniem Turnieju Wiedzy przekazuje je osobiście, w zapieczętowanej kopercie, do Organizatorów.

31.Karty z zadaniami do czasu rozpoczęcia testu pisemnego są przechowywane w zapieczętowanej kopercie.

32.Sprawdzenie wiedzy i umiejętności przybyłych drużyn następuje w dwóch częściach: pierwsza – test pisemny, druga – konkurencje praktyczne.

33.Członkowie drużyn w czasie rozwiązywania testu pisemnego oraz wykonywania zadań w konkurencjach praktycznych nie mogą korzystać z pomocy innych osób, nie będących członkami drużyny oraz z pomocy naukowych.

34.Członkowie drużyn w czasie rozwiązywania testu pisemnego oraz wykonywania zadań w konkurencjach praktycznych nie mogą korzystać z żadnej pomocy swoich opiekunów.

35.Opiekunowie w czasie rozwiązywania przez drużyny testu pisemnego uczestniczą w zorganizowanym przez organizatorów panelu dyskusyjnym lub innej formie aktywności zaplanowanej przez organizatorów.

36.Podczas rozwiązywania testu pisemnego oraz wykonywania zadań w konkurencjach praktycznych członkowie drużyn nie mogą używać telefonów komórkowych ani żadnych innych urządzeń elektronicznych.

37.W przypadku stwierdzenia nie przestrzegania regulaminu w czasie rozwiązywania testu pisemnego oraz wykonywania zadań w konkurencjach praktycznych drużyna może zostać skreślona z listy drużyn uczestniczących w XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

38.O skreśleniu z listy drużyn uczestniczących w XIX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc” decyduje Komisja Konkursowa w głosowaniu jawnym.

39.Drużyny na rozwiązanie testu pisemnego mają 40 minut, po tym czasie karty odpowiedzi są zbierane przez jednego z przedstawicieli Komisji Konkursowej.

40.Komisja Konkursowa sprawdza wszystkie karty odpowiedzi.

41.Arkusze zawierające pytania nie podlegają zwrotowi organizatorom. 

42.Po zakończeniu sprawdzania testu pisemnego spisywany jest przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej protokół, w którym zawarte są informacje o wynikach poszczególnych drużyn z części pisemnej.

43.Protokół, w którym zawarte są informacje o wynikach poszczególnych drużyn z części pisemnej musi zostać spisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz zostać podpisany przez członków Komisji Konkursowej.

44.Przewodniczący Komisji Konkursowej przechowuje protokół, aż do momentu zakończenia II etapu tj. do zakończenia konkurencji praktycznych.

45.Do czasu oficjalnego ogłoszenia wyników członków Komisji Konkursowej obowiązuje tajemnica.

46.Drużyny w konkurencjach praktycznych oceniane są przez członków Komisji Konkursowej.

47.Po zakończeniu konkurencji praktycznych spisywane są przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej dwa protokoły: pierwszy zawierający wyniki jakie uzyskały poszczególne drużyny w konkurencjach praktycznych, drugi zawierający zsumowane wyniki drużyn z konkurencji praktycznych oraz testu pisemnego.

48.W przypadku stwierdzenia, że jeden lub kilku członków drużyny nie spełnia wymogu zawartego w pkt. 14 niniejszego regulaminu cała drużyna zostaje skreślona z listy drużyn biorących udział w XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

49.Protokół z podsumowanymi wynikami poszczególnych drużyn (po przeprowadzeniu obydwu części) jest podstawą do ogłoszenia przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej ostatecznych wyników XIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

50.Protokoły Komisji Konkursowej dostępne są dla wszystkich zainteresowanych, do wglądu u organizatorów, jednak nie wcześniej niż po zakończeniu Turnieju.

51.Wszelkie spory w przypadku wykonywania zadań w konkurencjach praktycznych rozwiązuje Komisja Konkursowa.

52.Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

53.Komisja Konkursowa w celu podjęcia ostatecznej decyzji w danej sprawie może ogłosić przerwę.

54.Komisja Konkursowa przy podejmowaniu decyzji może zasięgać opinii organizatorów Turnieju Wiedzy oraz opiekunów poszczególnych drużyn.

55.Każda z drużyn ma ograniczony czas na wykonanie poszczególnych zadań w konkurencjach praktycznych. Ramy czasowe określane są każdorazowo przez organizatorów.

56.Wyniki poszczególnych drużyn, jakie uzyskały podczas wykonywania poszczególnych zadań w konkurencjach praktycznych spisywane są na bieżąco przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej.

57.Po wykonywaniu wszystkich zadań przez poszczególne drużyny w konkurencjach praktycznych, podliczane są punkty jakie zdobyły one w trakcie tej części Turniej Wiedzy.

58.Protokół z wynikami konkurencji praktycznych powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz podpisany przez wszystkich członków komisji.

59.Karta odpowiedzi jest kodowana przez wpisanie odpowiedniego kodu, który jest podany poszczególnym drużynom przy rozpoczęciu części pisemnej.

60.Dla każdej drużyny kod, którym kodowana jest karta odpowiedzi jest inny.

61.W przypadku stwierdzenia, że drużyny znajdujące się w pierwszej czwórce zdobyły jednakową liczbę punktów (po obu częściach) proszone są o odpowiedź w formie ustnej na kolejne pytania.

62.Pytania w dogrywce przygotowywane są przez członków Komisji Konkursowej

63.Poszczególne drużyny za odpowiedź na każde zadane przez Komisję Konkursową pytanie w dogrywce mają jedną minutę.

64.Każdej drużynie uczestniczącej w dogrywce zadawanych jest pięć pytań. Za poprawną odpowiedź na każde pytanie drużyna otrzymuje 1 punkt.

65.Drużyna, która otrzyma więcej punktów w dogrywce zajmuje wyższe miejsce w ogólnej klasyfikacji niż drużyna, która otrzymała mniej punktów w dogrywce.

66.Potwierdzenie „delegacji” opiekunowie drużyn mogą otrzymać podczas rejestracji drużyn w wyznaczonym przez organizatorów punkcie.

67.Uczestnicy drużyn oraz ich opiekunowie mogą otrzymać po zakończeniu Turnieju Wiedzy potwierdzenie uczestnictwa w XIX Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy „Pierwsza Pomoc”.

68.Drużyny uczestniczą w konkurencjach praktycznych w kolejności ustalonej przez organizatorów.

69. Podczas rejestracji drużyn ich opiekunowie otrzymują dla wszystkich jej członków talony żywnościowe do wykorzystania w restauracji „Sportowa”.

70.Skorzystanie z talonów żywnościowych przez członków poszczególnych drużyn możliwe jest dopiero po rozwiązaniu przez nie zadań testu pisemnego.

71.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników oraz opiekunów na terenie Centrum Turystyczno – Sportowego.

72. Komisja Konkursowa spośród wszystkich uczestników wybierze jedną osobę, która zostanie wyróżniona tytułem najlepszego uczestnika „Najlepsi we współpracy”.

73. Organizacja wydarzenia jest zadaniem statutowym Stowarzyszenia Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej. 

74.  Dokładna data organizacji Turnieju zostanie opublikowana na stronie www.turniejpierwszapomoc.pl oraz w miarę możliwości organizatora poprzez komunikację w mediach społecznościowych oraz wiadomości e-mail.

75. Organizator zastrzega możliwość dostosowania dokładnej formuły wydarzenia do uwarunkowań prawnych związanych z sytuacją epidemiologiczną oraz zaleceń Komisji Konkursowej.

76. Udział w Turnieju jest bezpłatny (organizator nie pobiera żadnych opłat), a dostęp jest równy dla wszystkich zainteresowanych szkół (każda szkoła może wziąć udział w wydarzeniu) pod warunkiem określonym w punkcie 77.

77. Turniej odbywa się w 3 stopniach. Faza szkolna polega na wyłonieniu przez nauczycieli cztero- osobowej drużyny najlepszych uczniów, którzy reprezentować będą szkołę w centralnym wydarzeniu. Uczniowie wyłonieni w I etapie szkolnym muszą wykazać się umiejętnościami w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej przeprowadzania czynności ratowniczych. Dokładne zagadnienia merytoryczne publikowane są na oficjalnej stronie Organizatora www.turniejpierwszapomoc.pl  przed kolejną edycją Turnieju Wiedzy PP, który podzielony jest na 2 i 3 stopień: część teoretyczną i część praktyczną. 

78. Termin 1-go stopnia ustalany jest indywidualnie przez nauczycieli szkół, (IV-V).

 Etap II i III odbywa się w drugim kwartale roku. Dokładny termin przeprowadzenia Turnieju ogłoszony zostanie przez organizatora na maksimum 3 miesiące przed wydarzeniem. 

79. Celem edukacyjnym jest zwiększenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz promocja zdrowia. Celem wychowawczym jest promowanie najwyższych wartości.

80. W ramach Turnieju przyznawane są nagrody: za I, II, III miejsce w kategorii do i powyżej 16 roku życia oraz nagroda określona w punkcie 72. Warunkiem ich uzyskania jest pomyślne przejście stopnia I oraz zdobycie najwyższej ilości punktów w stopniach II i III Turnieju.

REGULAMIN DOSTĘPNY NA: WWW.TURNIEJPIERWSZAPOMOC.PL

Główny organizator: Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej

Regulamin aktualny na dzień: 15.02.2022 r. Regulamin może ulec zmianom.